garantievoorwaarden

Artikel 16: GARANTIE

1

Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie

2

De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken of werken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie

3

De kosten van voor garantiewerkzaamheden te gebruiken hulpmiddelen als steigers en hoogwerkers vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening van de opdrachtgever.